Author

Profile picture
Xiangsheng Chen
Guizhou University, Guiyang, Guizhou province, China
More articles in:  CrossRef  |  PubMed  |  Google Scholar

27 articles by this author

 19-06-2018
 Unique: 121  |  Total: 157
 1-17
 30-04-2018
 Unique: 270  |  Total: 358
 23-32
 22-02-2018
 Unique: 369  |  Total: 500
 55-64
 06-02-2018
 Unique: 395  |  Total: 560
 83-96
 21-12-2017
 Unique: 368  |  Total: 508
 21-29
 18-09-2017
 Unique: 413  |  Total: 641
 1-15
 04-09-2017
 Unique: 517  |  Total: 747
 19-35
 20-04-2017
 Unique: 664  |  Total: 1079
 19-27
 23-02-2016
 Unique: 835  |  Total: 1307
 13-21
 15-02-2016
 Unique: 846  |  Total: 1314
 21-32
 12-08-2015
 Unique: 1091  |  Total: 1778
 83-97
 19-12-2014
 Unique: 1087  |  Total: 1791
 95-102