Author

Profile picture
Jian Wang
The Museum of Biology, Sun Yat-sen University, Gunangzhou, China
More articles in:  CrossRef  |  PubMed  |  Google Scholar

4 articles by this author

 03-06-2019
 Unique: 314  |  Total: 433
 113-164
 20-05-2019
 Unique: 428  |  Total: 565
 119-154
 03-01-2019
 Unique: 737  |  Total: 1060
 133-156
 26-07-2018
 Unique: 867  |  Total: 1356
 105-137