Author

Profile picture
Jian Wang
The Museum of Biology, Sun Yat-sen University, Gunangzhou, China
More articles in:  CrossRef  |  PubMed  |  Google Scholar

5 articles by this author

 12-08-2019
 Unique: 468  |  Total: 597
 119-139
 03-06-2019
 Unique: 505  |  Total: 698
 113-164
 20-05-2019
 Unique: 650  |  Total: 864
 119-154
 03-01-2019
 Unique: 869  |  Total: 1284
 133-156
 26-07-2018
 Unique: 963  |  Total: 1523
 105-137