Distribution of Salmo species in Anatolia: S. coruhensis (1) S. rizeensis (2) S. abanticus (3) S. caspius (4) S. tigridis (5) S. euphrataeus (6) S. okumusi (7) S. chilo (8) S. opimus (9) S. platycephalus (10) S. labecula (11) S. kottelati (12) S. cf. coruhensis (13) S. cf. rizeensis (14).

 
 
  Part of: Turan D, Doğan E, Kaya C, Kanyılmaz M (2014) Salmo kottelati, a new species of trout from Alakır Stream, draining to the Mediterranean in southern Anatolia, Turkey (Teleostei, Salmonidae). ZooKeys 462: 135-151. https://doi.org/10.3897/zookeys.462.8177