Author

Profile picture
Xiangsheng Chen
Guizhou University, Guiyang, Guizhou province, China
More articles in:  CrossRef  |  PubMed  |  Google Scholar

42 articles by this author

 15-02-2016
 Unique: 1342  |  Total: 2165
 21-32
 12-08-2015
 Unique: 1641  |  Total: 2724
 83-97
 19-12-2014
 Unique: 1520  |  Total: 2605
 95-102
 10-12-2014
 Unique: 1461  |  Total: 2460
 27-41
Short Communication
doi: 10.3897/zookeys.462.8332
 10-12-2014
 Unique: 1149  |  Total: 1983
 43-46
 06-08-2014
 Unique: 1872  |  Total: 3892
 51-59
 29-07-2014
 Unique: 1840  |  Total: 3207
 63-68
 18-06-2014
 Unique: 2015  |  Total: 3452
 21-35
 16-06-2014
 Unique: 1712  |  Total: 3031
 31-39
Short Communication
doi: 10.3897/zookeys.414.7673
 06-06-2014
 Unique: 1851  |  Total: 2979
 137-138
 10-05-2014
 Unique: 2158  |  Total: 3463
 19-30
 28-04-2014
 Unique: 2239  |  Total: 4240
 139-148