Wing of Ormosia (Oreophila) sootryeni Lackschewitz, 1935. Scale bar: 2 mm.

 
 
  Part of: Kato D, Watanabe K, Kolcsár L-P (2022) Japanese species of Ormosia Rondani (Diptera, Limoniidae): revision of the subgenera Oreophila Lackschewitz and Parormosia Alexander. ZooKeys 1132: 127-162. https://doi.org/10.3897/zookeys.1132.86022