Larva of Teloganodes barathyae Sivaruban, Martynov, Srinivasan & Isack, sp. nov., paratypes A total view, dorsal view B total view, ventral view C head and thorax, dorsal view D pronotum, dorso-lateral view E head, dorsal view F abdomen, ventral view. Abbreviations: white arrows show tubercles.

 
 
  Part of: Martynov AV, Sivaruban T, Palatov DM, Srinivasan P, Barathy S, Isack R, Sartori M (2022) ´╗┐Contribution to the knowledge of Teloganodidae (Ephemeroptera, Ephemerelloidea) of India. ZooKeys 1113: 167-197. https://doi.org/10.3897/zookeys.1113.85448