Phenology of bumble bees from Kolguev Island by ten-day periods A Bombus lapponicus (N = 122 specimens) B B. pyrrhopygus (N = 114 specimens) C B. balteatus (N = 44 specimens).

 
 
  Part of: Potapov GS, Kolosova YuS, Kondakov AV, Tomilova AA, Filippov BYu, Zubrii NA, Spitsyn VM, Spitsyna EA, Zheludkova AA, Gofarov MYu, Bovykina GV, Bolotov IN (2022) ´╗┐Phylogeography and ecology of bumble bees on Kolguev Island, a remote European Arctic landmass. ZooKeys 1122: 19-37. https://doi.org/10.3897/zookeys.1122.82993