Sidarena macfarlandi sp. n.: A Female anterior view B same, lateral view.

 
 
  Part of: Irwin ME, Winterton SL (2016) New genera of Australian stiletto flies (Diptera, Therevidae). ZooKeys 618: 97-128. https://doi.org/10.3897/zookeys.618.8059