Cafius bistriatus A male tergite VIII, dorsal aspect B male sternite VIII, ventral aspect C male sternite IX, ventral aspect D male lateroteral sclerite and tergite X, dorsal aspect E female sternite VIII, ventral aspect F gonocoxite, ventral aspect G female tergite X, dorsal aspect H aedeagus, dorsal aspect I aedeagus, lateral aspect. Scale bar: 0.1 mm.

 
 
  Part of: Yoo I-S, Frank JH, Jung J-K, Ahn K-J (2022) ´╗┐Integrative taxonomy of coastal Cafius bistriatus (Erichson) species complex (Coleoptera, Staphylinidae). ZooKeys 1100: 57-70. https://doi.org/10.3897/zookeys.1100.79435