Sinopoda yichangensis Zhu, Zhong & Yang, 2020 A, B cheliceral dentition, ventral view (A male B female) C, D male habitus (C dorsal view D ventral view) E, F female habitus (E dorsal view F ventral view). Scale bars: 0.5 mm (A, B); 2 mm (C-F).

 
 
  Part of: Gong L-J, Zhong Y (2021) First description of the female of Sinopoda yichangensis Zhu, Zhong & Yang, 2020 (Araneae, Sparassidae). ZooKeys 1067: 93-100. https://doi.org/10.3897/zookeys.1067.72419