Photos of live Sinopoda yichangensis Zhu, Zhong & Yang, 2020 A female B male.

 
 
  Part of: Gong L-J, Zhong Y (2021) First description of the female of Sinopoda yichangensis Zhu, Zhong & Yang, 2020 (Araneae, Sparassidae). ZooKeys 1067: 93-100. https://doi.org/10.3897/zookeys.1067.72419