Habitus dorsal aspect of Thorictus riyadhensis sp. nov. Háva & Abdel-Dayem a specimen from Wadi Hanifah b specimen from Rhodet Khorim.

 
 
  Part of: Háva J, Abdel-Dayem MS, Aldhafer HM (2021) The subfamily Thorictinae (Coleoptera, Dermestidae) from Saudi Arabia. ZooKeys 1029: 155-174. https://doi.org/10.3897/zookeys.1029.63940