Dineutus orientalis. 7 pronotum (dorsal aspect) 8 basal part of elytron (dorsal aspect) 9 apical part of elytron (dorsal aspect) 10 prosternum (ventral aspect) 11 mesoventrite (ventral aspect) 12 metaventrite (ventral aspect) 13 sternite II (ventral aspect) 14 sternite VIII (ventral aspect).

 
 
  Part of: Lee D-H, Ahn K-J (2015) A taxonomic review of the Gyrinidae (Coleoptera) in Korea. ZooKeys 509: 87-107. https://doi.org/10.3897/zookeys.509.9442