Apotrechus bilobus Guo & Shi, 2012. 35 end of male abdomen in dorsal view 36 end of male abdomen in lateral view 37 end of male abdomen in ventral view. Scale: 1 mm.

 
 
  Part of: Li M-M, Liu X-W, Li K (2015) Review of the genus Apotrechus in China (Orthoptera, Gryllacrididae, Gryllacridinae). ZooKeys 482: 143-155. https://doi.org/10.3897/zookeys.482.8713