Apotrechus nigrigeniculatus Liu & Yin, 2002. 10 end of male abdomen in dorsal view 11 end of male abdomen in caudal view. Scale: 1 mm.

 
 
  Part of: Li M-M, Liu X-W, Li K (2015) Review of the genus Apotrechus in China (Orthoptera, Gryllacrididae, Gryllacridinae). ZooKeys 482: 143-155. https://doi.org/10.3897/zookeys.482.8713