Cerci types of Chinese Mydaea a M. subelecta Feng, 2000; M. gracilior Xue, 1992 b M. jiuzhaigouensis Feng & Deng, 2001; M. nubila Stein, 1916; M. scolocerca Feng, 2000 c Mydaea ancilloides Xue, 1992; M. jubiventera Feng & Deng, 2001; M. fuchaoi Xue & Tian, 2012; M. flavifemora Feng, 2000; M. kangdinga Xue & Feng, 1992; M. setifemur Ringdahl, 1924 d M. brunneipennis Wei, 1994; Mydaea glaucina Wei, 1994; M. nigra Wei, 1994; M. shuensis Feng, 2003; M. minor Ma & Wu, 1986; M. sinensis Ma & Cui, 1986; M. franzosternita Xue & Tian, 2014; M. laxidetrita Xue & Wang, 1992 e M. nigribasicosta Xue & Feng, 1996; M. latielecta Xue, 1992; M. tinctoscutaris Xue, 1992 f M. affinis Meade, 1891; M. bideserta Xue & Wang, 1992; M. urbana (Meigen, 1826) g M. brevis Wei, 1994; M. emeishanna Feng & Deng, 2001; M. discocerca Feng, 2000; M. minutiglaucina Xue & Tian, 2012.

 
 
  Part of: Du J, Hao B, Xue W, Zhang C (2019) Five new species of Mydaea from China (Diptera, Muscidae). ZooKeys 897: 101-114. https://doi.org/10.3897/zookeys.897.39232