Rhinophoridae, head in lateral view. A Apomorphyto inbio ♂ (Costa Rica) [holotype] B Aporeomyia sp. (Malaysia, Sabah) C Axinia arenaria ♂ (Australia) D Axinia brevispica ♂ (Australia) E Axinia lucaris ♂ (Australia) F Axinia zentae ♂ (Australia) G, H Azaisia sp. ♂ (Portugal, Madeira) G lateral view, H dorsolateral view I Bezzimyia bisecta ♂ (Costa Rica) J Baniassa fascipennis ♀ (Israel) [paratype] K Bixinia collessi ♂ (Australia) [paratype] L Malayia fuscinervis ♀ (Malaysia, Malay Peninsula).

 
 
  Part of: Cerretti P, Badano D, Gisondi S, Lo Giudice G, Pape T (2020) The world woodlouse flies (Diptera, Rhinophoridae). ZooKeys 903: 1-130. https://doi.org/10.3897/zookeys.903.37775