Pupa of Squamapion atomarium 7 ventral view 8 dorsal view 9 lateral view.

 
 
  Part of: Pawlęga K, Łętowski J, Szwaj E, Gosławski T (2019) The morphology of the immature stages of Squamapion atomarium (Kirby, 1808) (Coleoptera, Brentidae) and notes on its life cycle. ZooKeys 892: 143-160. https://doi.org/10.3897/zookeys.892.36027