Bradybaena linjun Wu & Chen, sp. nov. A holotype, HBUMM08241-specimen 1 B paratype, HBUMM08241-specimen 2.

 
 
  Part of: Wu M, Chen Z, Zhu X (2019) Two new camaenid land snails from Central China (Eupulmonata, Camaenidae). ZooKeys 861: 129-144. https://doi.org/10.3897/zookeys.861.35430