Sphecomyia pattonii group lateral habitus. A Sphecomyia dyari B Sphecomyia hoguei C Sphecomyia cryptica D Sphecomyia weismani E Sphecomyia oraria F Sphecomyia pattonii.

 
 
  Part of: Moran KM, Skevington JH (2019) Revision of world Sphecomyia Latreille (Diptera, Syrphidae). ZooKeys 836: 15-79. https://doi.org/10.3897/zookeys.836.30326