Sphecomyia ♂ antenna. A Sphecomyia interrupta B Sphecomyia brevicornis C Sphecomyia vittata

 
 
  Part of: Moran KM, Skevington JH (2019) Revision of world Sphecomyia Latreille (Diptera, Syrphidae). ZooKeys 836: 15-79. https://doi.org/10.3897/zookeys.836.30326