Aedaegal structure of Sphecomyia. A Sphecomyia aino B Sphecomyia brevicornis C Sphecomyia columbiana D Sphecomyia cryptica E Sphecomyia dyari F Sphecomyia hougei G Sphecomyia interrupta H Sphecomyia metallica I Sphecomyia oraria J Sphecomyia pattonii K Sphecomyia sexmaculata L Sphecomyia tsherepanovi M Sphecomyia vespiformis N Sphecomyia vittata O Sphecomyia weismani.

 
 
  Part of: Moran KM, Skevington JH (2019) Revision of world Sphecomyia Latreille (Diptera, Syrphidae). ZooKeys 836: 15-79. https://doi.org/10.3897/zookeys.836.30326