Sphecomyia pattonii group (cont.) lateral habitus. A Sphecomyia columbiana B Sphecomyia aino C Sphecomyia pseudosphecomima D Sphecomyia tsherepanovi.

 
 
  Part of: Moran KM, Skevington JH (2019) Revision of world Sphecomyia Latreille (Diptera, Syrphidae). ZooKeys 836: 15-79. https://doi.org/10.3897/zookeys.836.30326