Distribution records of Pinelema bailongensis species group: 1 P. bailongensis 2 P. cheni Zhao et Li, sp. n. 3 P. cordata 4 P. huoyan Zhao & Li, sp. n. 5 P. liangxi 6 P. lizhuang Zhao & Li, sp. n. 7 P. strentarsi 8 P. wangshang Zhao & Li, sp. n. 9 P. wenyang Zhao & Li, sp. n. 10 P. xiushuiensis 11 P. yunchuni Zhao & Li, sp. n. 12 P. zhewang.

 
 
  Part of: Zhao H, Yao Z, Song Y, Li S (2018) Taxonomic study of the Pinelema bailongensis species group with descriptions of six new species from China (Araneae, Telemidae). ZooKeys 784: 7-57. https://doi.org/10.3897/zookeys.784.27758