Corrigendum
ZooKeys 67: 73-73 (10 Nov 2010)
https://doi.org/10.3897/zookeys.67.706
Other versions: