311Saprinus (Saprinus) amethystinus Lewis, 1900 male terminalia: 8th sternite + 8th tergite, ventral view 312 ditto, dorsal view 313 ditto, lateral view 314 male terminalia: 9th + 10th tergites, dorsal view 315 ditto, lateral view 316 male terminalia: spiculum gastrale, ventral view 317 ditto, lateral view 318 male terminalia: aedeagus, dorsal view 319 ditto, lateral view.

 
 
  Part of: Lackner T, Leschen RAB (2017) A monograph of the Australopacific Saprininae (Coleoptera, Histeridae). ZooKeys 689: 1-263. https://doi.org/10.3897/zookeys.689.12021