Map of locations of Camaena species. C. lingyunensis sp. n.: A Kasuo, Lingyun, Guangxi, China. C. detianensis sp. n.: B Detian Falls, Daxin, Guangxi, China. C. cicatricosa: C Nanning, Guangxi, China D Guiping, Guangxi, China E Yangchun, Guangdong, China F Gaoming, Canton, Guangdong, China G Yingde, Guangdong, China H Shantou, Guangdong, China. C. obtecta: I Buhaitun, Jinxi, Guangxi, China J Longbang, Jingxi, Guangxi, China K Longo coc tan, Quang-Huyen, Vietnam L Cao Bang, Vietnam (type locality). C. inflata: M Qianlin park, Guiyang, Guizhou, China N Ziyun, Anshun, Guizhou, China. C. connectens: O Tianbao, Malipo, Yunnan, China P Ha Giang, Vietnam (type locality). C. poyuensis: Q Poyue, Bama, Hechi, Guangxi, China. C. seraphinica: R Dingan, Tianlin, Guangxi, China (type locality). C. hahni: S Huu Lien Nature Reserve, Lang-Son, Vietnam.

 
 
  Part of: Ai H-M, Lin J-H, Wang P, Zhou W-C, Hwang C-C (2016) Descriptions of two new species of the genus Camaena from Guangxi, China (Gastropoda, Stylommatophora, Camaenidae). ZooKeys 634: 29-45. https://doi.org/10.3897/zookeys.634.10236