Corrigendum
ZooKeys 67: 73-73 (10 Nov 2010)
doi: 10.3897/zookeys.67.706
Other versions: